LOGO - Tinh tong TV.png

Video

Nam Mô A Mi Đà Phật

 

Kính thưa quý liên hữu đồng tu.

Kênh Video này chúng con đăng tải tập hợp các Video Cộng tu và Niệm Phật... do Hoà Thượng Tịnh Không và Pháp Sư Ngộ Thông hướng dẫn.

Các Video khác, Quý liên hữu đồng tu có thể xem tại mục Thư Viện

​Kính chúc quý liên hữu Pháp hỷ sung mãn.

Video Khác

Đệ Tử Quy - 2009 - TTHV Úc Châu

Nhân Địa Tu Hành - 07/2011 - Sydney, Australia

Ăn Hiền, Ở Lành, Tiêu Tai, Miễn Nạn - 2012 - Sydney

Niệm Phật, Tâm Phật - 11/2011 - Sydney

Chư Pháp Thật Tướng - 2011 - Sydney

Tam Bối Vãng Sanh - 2011 - Sydney

Đại Lễ TPTTHN - 11/2015 - SanJose California

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 2 - 2013

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 3 - 2014

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 4 - 2015

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 5 - 2015

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 6 - 2016

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 7 - 2017

Làng A Mi Đà - TTHV - Đạo Tràng Không Gian

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT