LOGO - Tinh tong TV.png

Giới Thiệu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.
Kính thưa qúy vị Liên Hữu Phật Tử và qúy Đồng Hương.

Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc được thành lập khắp nơi trên thế giới do chủ trương của Hòa Thượng Thích Tịnh Không, nhằm mục đích hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, tạo thâm tín, thiết nguyện, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Tịnh Tông Học Viện Làng A Mi Đà Đạo Tràng, nơi quanh năm hành trì chuyên tu Pháp môn Tịnh Độ theo tông chỉ của Hòa Thượng Tịnh Không cho Tăng, Ni và Phật Tử do sự hướng dẫn của Pháp Sư Thích Ngộ Thông.

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT