LOGO - Tinh tong TV.png

PURELAND BUDDHIST LEARNING CENTER

TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

​LÀNG A MI ĐÀ

LỜI KHAI THỊ CỦA HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG 
H_edited.png

---------

Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau đó mới biết làm thế nào để dụng công, làm cách nào để tu trì.

Phàm những gì không mang theo được, quyết định đừng để nó trong lòng. Những gì có thể mang theo, nhất định phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút, đừng để luống qua vô ích.

Những gì có thể mang theo? Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức đều có thể mang theo; đây là việc thiện nhỏ của thế gian! Chư Phật, Như Lai còn kỳ vọng ở chúng ta đạt điều thiện lớn; đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật, thành Bồ Tát nhất định phải thâm tín Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh.

Làm thế nào mới đạt đến chỗ “Lão Thật”? Nhất định phải buông xuống vạn duyên. Ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh, duy trì tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi của chính mình. Câu “A Mi Đà Phật” hãy thời thời khắc khắc giữ mãi trong tâm. Gặp chúng sanh nào hữu duyên, chúng ta hãy chân thành, cung kính, hoan hỉ đem pháp môn này giới thiệu với họ, khuyên mời và khuyến khích họ tu. Đây chính là chân thật cúng dường; “Trong tất cả cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng”.

Có như thế mới tương ứng với bổn nguyện của Phật A Mi Đà, với Chư Phật, Như Lai. Phải tu học như vậy thì thời gian trong một ngày của chúng ta mới không bị luống uổng; thân tâm chúng ta chắc chắn được thanh tịnh, pháp hỉ sung mãn và cảm ứng đạo giao với Chư Phật, Bồ Tát.

_(())_ Nam Mô A Mi Đà Phật _(())_

Upcoming Events

  • PHÁP HỘI NIỆM PHẬT, LỄ ĐẠI HỒI HƯỚNG và ĐẠI LỄ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM
    Oct 27, 2018, 8:30 AM – Oct 28, 2018, 8:30 PM
    1001 Boul Crémazie E, 1001 Boul Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3, Canada
    PHÁP HỘI NIỆM PHẬT, LỄ ĐẠI HỒI HƯỚNG và ĐẠI LỄ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM Do Pháp Sư Thích Ngộ Thông Trực Tiếp Chủ lễ
    Share

Cảm Ân Sư Phụ - Pháp Sư Ngộ Thông

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT